Algemene Voorwaarden Dansschool Dances2Love

Inschrijving

1. Door het insturen of afgeven van het inschrijfformulier, of het inschrijven via internet, verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden. Dit geldt ook voor degene die zich opgeven als danspaar of danskoppel.
2. De inschrijving is gebonden aan de perso(nen)on die vermeld staan op het inschrijfformulier. Inschrijvingen kunnen derhalve niet onderling worden geruild.
3. Indien de cursist minderjarig is, zijn de ouder(s) en/of verzorger(s) betalingsplichtig. Zij dienen op het inschrijfformulier van de minderjarige hun gegevens in te vullen en het inschrijfformulier mede te ondertekenen.
4. Door het insturen of afgeven van een inschrijfformulier, of het inschrijven via internet gaat u na het verstrijken van de tijdslimiet zoals aangegeven in punt 9, de verplichting aan tot betaling van het volledige cursusgeld.
5. De volgorde van binnenkomst van de inschrijvingen, gekoppeld aan de betaling van de contributie, of een deel daarvan is bepalend voor de plaatsing en daarmee deelname aan een cursus, tenzij anders is vermeld.
6. Uw inschrijving zal niet behandeld worden indien wij niet tijdig uw inschrijfgeld (contributie) hebben ontvangen conform de door u aangegeven betalingswijze op het inschrijfformulier.
7. Na ontvangst van uw 1e termijnbetaling of het volledig cursusbedrag zal uw inschrijving in behandeling worden genomen.


Annulering

8. Annuleren van uw inschrijving kan uitsluitend schriftelijk. Dit geldt ook voor inschrijvingen die digitaal naar de dansschool zijn verstuurd. Mocht u digitaal willen annuleren, gebruik dan het e-mail adres: info@dances2love.nl. Uw annulering geldt pas wanneer deze schriftelijk of digitaal is bevestigd door de dansschool.
9. Tot uiterlijk 14 dagen na aanvang van de cursus kan schriftelijk of digitaal worden geannuleerd. Wij zullen u dan alleen de kosten van de door u gevolgde lessen in rekening brengen plus € 20,00 administratiekosten voor de afhandeling van uw annulering.
10. Bij annulering op een later tijdstip dan aangegeven bij punt 9 blijft u verplicht het volledige cursusgeld te betalen. Deze verplichting komt echter te vervallen als het een situatie betreft zoals aangegeven in punt 14.
11. Mocht blijken dat u na 3 aanmaningen (voor elke aanmaning brengen wij u € 20 administratiekosten in rekening) uw betalingsverplichting nog niet heeft voldaan, wordt door de dansschool het incassobureau ingeschakeld. Alle daaruit voortvloeiende kosten zijn voor uw rekening en zullen derhalve door het incassobureau op u worden verhaald.


Restitutie

12. Restitutie van cursusgelden vind als regel niet plaats.
13. Voor elke cursist geldt dat schriftelijk, gedeeltelijke, restitutie kan worden aangevraagd indien door toe doen van de dansschool de lessen komen uit te vallen op de dag waarop u lest zonder dat er een vervangende lesdag is ingelast.
14. Bij zéér ernstige ziekte of lichamelijke aandoening zal bij overleg van een duidelijk medisch rapport opgesteld door een erkend medisch specialist restitutie worden verleend indien u reeds de volledige contributie heeft voldaan. Verder zal u € 20,- administratiekosten in rekening worden gebracht voor de afhandeling.
15. Verhindering van deelname aan de lessen van de cursist op welke wijze dan ook (met uitzondering van het geen aangegeven in punt 14) geeft géén recht op restitutie of het niet voldoen van de termijnbetalingen.


Betalingen

16. Voor alle cursussen geldt dat de eerste termijnbetaling of het volledige contributie bedrag voldaan moet zijn bij aanvang van de cursus.
17. In de contributie is € 10,- administratiekosten verwerkt.
18. Wijze van betalen: storting op bank rekening IBAN NL03 ABNA 0602 4209 46 t.n.v. Dansschool Dances2Love o.v.v. naam, lesdag, niveau en leslocatie.


Algemeen

19. De dansschool behoudt zich het recht om een cursus te annuleren indien er onvoldoende inschrijvingen zijn.
20. Bij afwezigheid wordt van elke deelnemer verwacht dat hij of zij zich tijdig digitaal (info@dances2love.nl) of telefonisch afmeld via mobiel nr. 06-18977825.
21. Bij ziekte of afwezigheid van een docent wordt door de dansschool. voor vervanging gezorgd. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan wordt de les schriftelijk, digitaal of dan wel telefonisch afgelast.
22. De dansschool is niet aansprakelijk voor schade aan en/of het verdwijnen van eigendommen en goederen van cursisten, of het ontstaan van blessures op de verschillende danslocaties.
23. In de regel geldt dat tijdens schoolvakanties en vrije dagen geen lessen en cursussen worden gegeven. Het vakantierooster staat vermeld bij de Algemene informatie.
24. Bij opmerkingen, klachten of complimenten over bijvoorbeeld een cursus, over medewerkers of over facilitaire en administratieve zaken kunt u contact opnemen met de dansschool, e-mail adres: info@dances2love.nl of telefonisch via mobiel nr. 06-18977825.
25. In verband met het vroegtijdig samenstellen van deze brochure is het mogelijk dat gegevens met betrekking tot lesdag, lestijd en docent afwijken van hetgeen is gepubliceerd.
26. Het is mogelijk dat tijdens cursussen of activiteiten foto's worden gemaakt door een fotograaf van de dansschool Deze foto's kunnen worden gebruikt voor publicitaire doeleinden zoals een brochure, website of flyer. Indien u hiertegen voorafgaand aan het lesjaar/de cursus geen schriftelijk bezwaar aantekent (de dansschool, t.a.v. afdeling Communicatie & Marketing, e-mail adres: info@dances2love.nl , o.v.v. de cursus waar u of uw partner of kind aan deelneemt) gaat de dansschool. er vanuit dat u hiermee, na ondertekening van het inschrijfformulier, akkoord gaat. Uiteraard kunt u ter plekke de fotograaf kenbaar maken dat u niet wenst te worden gefotografeerd.
27.Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, video, tape, etc.) tijdens de lessen of activiteiten van de dansschool is uitsluitend toegestaan met toestemming van de dansschool. Deze toestemming kan, zonder opgaaf van redenen, met onmiddellijke ingang worden ingetrokken.


Hygiëne

28. Salsa dansen doe je samen. De dansschool hecht er daarom belang aan dat elke cursist zorg draagt voor een optimale persoonlijke hygiëne.
29. Bij overtreding hiervan kan uitsluiting van de lessen, zonder enige aanspraak op restitutie worden ingesteld.


Slotbepaling

30. Om de goede sfeer te bewaren zal de dansschool zich het recht voorbehouden om algehele toegang tot de dansschool te weigeren wanneer iemands gedrag of aanwezigheid als hinderlijk wordt ervaren of wanneer deze algemene voorwaarden niet worden nageleefd.
31. Deze voorwaarden worden aangevuld met de huis- en gedragsregels van de locaties waar de lessen zullen plaatsvinden. Bij twijfel, over een der artikelen ligt de beslissingsbevoegdheid bij de dansschool.